Hvem er Syvendedags Adventistene?

Adventistkirken bygger videre på Reformasjonen i 1500-tallet. Kirkesamfunnet har bakgrunn i en sterk vekkelsesbevegelse på 1840 tallet i USA, og ble organisert med 3500 medlemmer i 1863. Den første menigheten i Norge ble stiftet i 1879.

Hva tror adventister på?

Adventistene tror på evangeliet og frelsen i Jesus Kristus ved tro alene (Ef 2,8-10), og på Bibelen som Guds inspirerte ord og eneste rettesnor for troen (2 Tim 3,16). Deres kjæreste håp er Bibelens største begivenhet: Jesu annet komme som vil markere slutten på all urettferdighet og lidelse (Joh 14,1-5; Matt 24). Alle mennesker vil få en helt igjennom rettferdig dom der intet blir overlatt til tilfeldighetene. Guds egen karakter, uttrykt gjennom Jesu liv og den universelle tibudsloven, vil være rettesnoren i dommen (2 Mos 20,1-17; Jak 2,10 12). Samfunnet har ingen bekjennelsesskrifter utenom Bibelen. Med års mellomrom utgis en oversikt over samfunnets viktigste standpunkter.

Hvor finnes adventister?

Adventistsamfunnet er representert i 224 av verdens 236 land. Størst utbredelse har samfunnet i Øst-Afrika og i Sør- og Mellom-Amerika. Medlemstallet på verdensbasis er ca. 17 millioner. I Norge er det 70 menigheter med ca.5000 døpte medlemmer.

Hvilke institusjoner eiges av adventistene?

På verdensbasis drives ca. 5.500 skoler fra grunnskoler til universiteter, med ca. 850.000 elever og studenter. Samfunnet driver ett av verdens største kristne friskolesystemer, og har i vesentlig grad bidratt til utviklingen av skolevesenet i mange land. I Norge er det 11 grunnskoler og en videregående skole (Tyrifjord videregående skole). Samfunnet driver også korrespondanseskolen Norsk Bibelinstitutt (NBI).

Verden over drives rundt 500 sykehus, klinikker og kurbad. I tillegg kommer en lang rekke andre institusjoner som aldersboliger, barnehjem og ambulerende helseteam.

Adventistene eier dessuten 56 forlag, blant dem ett i Norge: Norsk Bokforlag A/S. Her finnes mange bøker og blader om adventistene. Hver uke sender Adventistsamfunnet fra over 1200 radiostasjoner og fra minst like mange TV-stasjoner. Egne TV-programmer sendes via satellitt til store deler av verden (se Hope Channel). Adventist World Radio (AWR) omspenner nær hele kloden med sine sendinger. I Norge er det fem lokalradioer som går under navnet Kanal 7.

Har adventistene en hjelpeorganisasjon?

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) opererer i 133 land. Hjelp gis uavhengig av religiøs, politisk eller sosial bakgrunn.

Hvor kan jeg finne mer informasjon?

Du finner informasjon om Syvendedags Adventistsamfunnet på verdensbasis på vår offisielle hjemmeside for verdensorganisasjonen: www.adventist.org. Du kan også lese mer på den norske nettsiden: www.adventist.no. Hvis det er noe mer du lurer på, kan du også ta kontakt med oss.